Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Fargekoder

Her kan man hente fargekoder som kan benyttes i BB-koder:

Farger på bakgrunn
FFFFFF = Fargen
CCCCCC = Fargen
999999 = Fargen
888888 = Fargen
777777 = Fargen
666666 = Fargen
555555 = Fargen
444444 = Fargen
333333 = Fargen
222222 = Fargen
111111 = Fargen
000000 = Fargen
FFCC00 = Fargen
FF9900 = Fargen
FF6600 = Fargen
FF3300 = Fargen
99CC00 = Fargen
CCFF00 = Fargen
99FF00 = Fargen
66FF00 = Fargen
33FF00 = Fargen
00CC00 = Fargen
33CC33 = Fargen
006600 = Fargen
003300 = Fargen
00FF33 = Fargen
00FF66 = Fargen
00FF99 = Fargen
00FFCC = Fargen
00CC99 = Fargen
CCFF33 = Fargen
CCFF66 = Fargen
99FF66 = Fargen
66FF33 = Fargen
33CC00 = Fargen
66CC66 = Fargen
336633 = Fargen
00CC33 = Fargen
33FF66 = Fargen
66FF99 = Fargen
66FFCC = Fargen
33FFCC = Fargen
333300 = Fargen
99CC33 = Fargen
66CC33 = Fargen
339900 = Fargen
336600 = Fargen
00FF00 = Fargen
009900 = Fargen
006633 = Fargen
009933 = Fargen
33CC66 = Fargen
33CC99 = Fargen
00FFFF = Fargen
666600 = Fargen
666633 = Fargen
669900 = Fargen
66CC00 = Fargen
669933 = Fargen
33FF33 = Fargen
339933 = Fargen
339966 = Fargen
00CC66 = Fargen
009966 = Fargen
33FFFF = Fargen
00CCCC = Fargen
999900 = Fargen
999933 = Fargen
999966 = Fargen
99FF33 = Fargen
99CC66 = Fargen
66FF66 = Fargen
669966 = Fargen
66CC99 = Fargen
33FF99 = Fargen
66FFFF = Fargen
33CCCC = Fargen
009999 = Fargen
CC9900 = Fargen
CCCC00 = Fargen
CCCC33 = Fargen
CCCC66 = Fargen
CCCC99 = Fargen
99FF99 = Fargen
99CC99 = Fargen
99FFCC = Fargen
99FFFF = Fargen
66CCCC = Fargen
339999 = Fargen
006666 = Fargen
0099CC = Fargen
FFCC33 = Fargen
FFFF00 = Fargen
FFFF33 = Fargen
FFFF66 = Fargen
FFFF99 = Fargen
FFFFCC = Fargen
CCFFCC = Fargen
CCFFFF = Fargen
99CCCC = Fargen
669999 = Fargen
336666 = Fargen
003333 = Fargen
33CCFF = Fargen
00CCFF = Fargen
FFCC66 = Fargen
CC9933 = Fargen
996600 = Fargen
996633 = Fargen
CC9966 = Fargen
FFCC99 = Fargen
3399FF = Fargen
0066CC = Fargen
003366 = Fargen
006699 = Fargen
3399CC = Fargen
66CCFF = Fargen
0099FF = Fargen
FF9966 = Fargen
CC6633 = Fargen
993300 = Fargen
663300 = Fargen
CC6600 = Fargen
FF9933 = Fargen
99CCFF = Fargen
6699CC = Fargen
336699 = Fargen
003399 = Fargen
3366CC = Fargen
6699FF = Fargen
0066FF = Fargen
FF6633 = Fargen
330000 = Fargen
663333 = Fargen
996666 = Fargen
CC9999 = Fargen
FFCCCC = Fargen
FFCCFF = Fargen
CCCCFF = Fargen
9999FF = Fargen
6666FF = Fargen
3333FF = Fargen
0000FF = Fargen
3366FF = Fargen
0033FF = Fargen
CC3300 = Fargen
660000 = Fargen
993333 = Fargen
CC6666 = Fargen
FF9999 = Fargen
FF99CC = Fargen
CC99CC = Fargen
FF99FF = Fargen
CC99FF = Fargen
9999CC = Fargen
6666CC = Fargen
3333CC = Fargen
0000CC = Fargen
0033CC = Fargen
990000 = Fargen
CC3333 = Fargen
FF6666 = Fargen
FF3399 = Fargen
CC6699 = Fargen
996699 = Fargen
FF66FF = Fargen
9966CC = Fargen
9933FF = Fargen
666699 = Fargen
333399 = Fargen
000099 = Fargen
CC0000 = Fargen
FF3333 = Fargen
990033 = Fargen
CC0066 = Fargen
993366 = Fargen
993399 = Fargen
FF33FF = Fargen
663399 = Fargen
6600CC = Fargen
330099 = Fargen
333366 = Fargen
000066 = Fargen
FF0000 = Fargen
CC3366 = Fargen
CC3399 = Fargen
990066 = Fargen
660033 = Fargen
990099 = Fargen
FF00FF = Fargen
330066 = Fargen
660099 = Fargen
9933CC = Fargen
6633CC = Fargen
000033 = Fargen
FF3366 = Fargen
FF6699 = Fargen
FF66CC = Fargen
FF33CC = Fargen
CC0099 = Fargen
663366 = Fargen
CC66CC = Fargen
9900CC = Fargen
CC33FF = Fargen
CC66FF = Fargen
9966FF = Fargen
6633FF = Fargen
CC0033 = Fargen
FF0033 = Fargen
FF0066 = Fargen
FF0099 = Fargen
FF00CC = Fargen
330033 = Fargen
660066 = Fargen
CC33CC = Fargen
CC00CC = Fargen
CC00FF = Fargen
9900FF = Fargen
6600FF = Fargen
3300FF = Fargen
3300CC = Fargen

Sist endret 4. september 2011 13:56